Aspekti pozitivne psihologije
Osnovno polazište Istraživanja iz ove oblasti psihologije imaju različite praktične implikacije. Jedna od pretpostavki je da su ljudi više motivisani svojom budućnošću, nego svojom prošlošću. Seligman i Csikszentmihalyi definišu ovo polje nauke kao: “Istraživanje pozitivnog ljudskog funkcionisanja i napredovanja na nekoliko nivoa – biološkom, ličnom, u odnosima sa drugima,... Opširnije